Privacyverklaring

Deze policy bevat enerzijds de richtlijnen, die Dominicus Gent hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (in het kort ‘AVG’).

Dominicus Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Blaisantvest 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 865.991.452, , treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dominicus Gent wenst u te vragen deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Algemeen

Dominicus Gent bevestigt de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 na te leven.

 1. Definities
 •  “Persoonsgegevens” : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. In Bijlage 1 wordt opgenomen welke Persoonsgegevens de Verwerker overeenkomstig onderhavige overeenkomst zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.
 • Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 •  “Subverwerker”: de onderaannemer die door de Verwerker wordt aangesteld om een deel van het verwerkingsproces voor de Verwerkingsverantwoordelijke op te nemen.
 • Inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens; ook “Datalek” genoemd;
 • AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder wordt opgesomd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden [naam onderneming] uw persoonsgegevens verwerkt op en welke grondslag [naam onderneming] de verwerking steunt.

 • In het kader van de dienstverlening van Dominicus Gent worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Uw naam en voornaam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw gsm-nummer
 • Uw e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op het leveren van diensten.

Dominicus Gent steunt de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval op het gerechtvaardigd belang dat Dominicus Gent heeft bij de goede en effectieve uitvoering van de diensten.

 • In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Uw IP-adres
 • Uw surfgedrag

Dominicus Gent verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan.

Voor deze verwerking beroept Dominicus Gent zich op het gerechtvaardigd belang dat Dominicus Gent heeft bij het aanbieden van een vlot toegankelijke, begrijpelijke, adequate, volledige en relevante website.

Voor meer informatie aangaande het gebruik van de website van Dominicus Gent, wordt verwezen naar de website disclaimer [link naar disclaimer] en naar de cookie policy [link naar Cookie policy].

 • In het kader van het elektronisch en/of per post bezorgen van nieuwsbrieven en reclamefolders, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Uw naam en voornaam
 • Uw adres
 • Uw e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op het personaliseren van onze nieuwbrief en onze reclamefolder, alsook om u op de hoogte te brengen van de lopende promoties en acties.

Dominicus Gent beroept zich voor de verwerking van de persoonsgegevens op uw uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming tot de verwerking.

 • In het kader van het opstellen en analyseren van geanonimiseerde statistieken, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • De pagina’s die u achtereenvolgens bezoekt op de website

De verwerking voor statistische doeleinden geschiedt op basis van gecodeerde gegevens, uit dewelke de identiteit van de betrokkene niet te achterhalen is.

De rechtsgrond op dewelke Dominicus Gent zich beroept is het gerechtvaardigd belang van de onderneming om de dienstverlening voortdurend aan evaluatie en verbetering te onderwerpen.

Dominicus Gent verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig andere doeleinde dan de doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u Dominicus Gent daarvoor voorafgaandelijk en op uitdrukkelijke wijze toelating verleent. Dominicus Gent verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien Dominicus Gent uw gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien Dominicus Gent niet langer is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan Dominicus Gent. U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering een aantal basisgegevens aan Dominicus Gent te verstrekken, tot gevolg kan hebben dat Dominicus Gent zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te verlenen. 

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Dominicus bewerkt en bewaard – tot op het ogenblik dat u aangeeft dat u verwijderd wenst te worden. Binnen de maand wordt u dan verwijderd uit de persoonsgegevens van Dominicus.

 • Rechten

Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door Dominicus Gent worden verricht.

Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot de bevoegde dienst, te bereiken via info@dominicusgent.be.

Dominicus Gent is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten via voormelde procedure aan de bevoegde dienst overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn.

U beschikt over volgende rechten:

 • Recht op inzage en toegang

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen via info@dominicusgent.be. U kan te allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van uw beschikbare persoonsgegevens.

 • Recht op verbetering, wissing en beperking

Behoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden  in het kader van de levering van de diensten of in het kader van de bewaring krachtens een wettelijke verplichting, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. U kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. U kan eveneens vragen uw persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.

 • Recht van bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hoeft u hiervoor geen redenen op te geven.

De verwerking van persoonsgegevens door Dominicus Gent gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.

Dominicus Gent doet niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

 • Recht op het intrekken van toestemming

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

 • Recht op overdraagbaarheid

Onder de voorwaarden bepaald in de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kan Dominicus Gent  vragen uw gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

 • Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail:  commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

 • Doorgifte aan derden

Dominicus Gent verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving Dominicus Gent ertoe uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan Dominicus Gent de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.

Dominicus Gent maakt echter een voorbehoud voor de gedeeltelijke of gehele reorganisatie of een overdracht van de activiteiten van de onderneming. In dit geval worden met de bedrijfsactiviteiten ook uw persoonsgegevens overgedragen aan die derden, die betrokken zijn bij de overdracht en de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan de overdracht.

In de mate van het mogelijke zal Dominicus Gent u op de hoogte stellen van de doorgifte aan voormelde derden.

 • Veiligheid en vertrouwelijkheid

Dominicus Gent garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt.

 • Wijzigingen

Dominicus Gent behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.

Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, neemt Dominicus Gent alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.

Abonneer u op de nieuwsbrief van Bijlichten

Schrijf nu in

* indicates required